رستوران قایم شرکت عملیات غیر صنعتی
اسفند ۵, ۱۳۹۷

راه اندازی کیترینگ شرکت پتروپی در عسلویه و طبخ روزانه ۱۱۰۰ تا۱۵۰۰ پرس غذا در هر وعده

شرکت پتروپی در سالهای۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ بزرگترین پروژه تعمیراتی خاورمیانه را بعهده داشته که به پرسنل فاز ۱ تا ۱۰ عسلویه، خدمات غذا. خدمات اسکان و خوابگاهی. ترانسپورت داده است و اینجانب بعنوان راه‌انداز کیترینگ حضور داشته و به مدت دو سال مدیریت ۳۵ نفر پرسنل آشپزخانه و طبخ غذا در هر وعده ناهار ۱۵۰۰ پرس و شام و صبحانه ۱۱۰۰ پرس بعهده داشتم.